D7K_1069

D7K_1069

near "THE GREAT SALT LAKE" Utah