D7K_1046

D7K_1046

near "THE GREAT SALT LAKE" Utah