D7K_1070

D7K_1070

near "THE GREAT SALT LAKE" Utah